Yhdenvertaisuus yhteisenä asiana

Kuurojen Palvelusäätiössä on perustettu yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on laatia säätiötasoinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Työn tarkoituksena on löytää keinoja, joiden avulla työpaikan ja toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Työryhmässä on mukana edustajat kaikista palvelukeskuksista/toimipisteistä ja yhteensä ryhmässä on 17 säätiön työntekijää. Puolet ryhmän jäsenistä on viittomakielisiä ja puolet suomenkielisiä.

Ryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 14.4.2021. Yhdenvertaisuuden arvioinnin materiaaleina on käytetty mm. tammikuussa 2021 tehtyä Henkilöstökyselyä ja palvelukeskuksissa/toimipisteissä laadittuja yhdenvertaisuuden toteutumisen SWOT-analyyseja. Työntekijöiden kokemusten mukaan kaksikieliseen ja -kulttuuriseen työyhteisöön liittyvät asiat ovat keskeisiä, kun arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista.

Seuraavassa kokouksessa ryhmän tehtävänä on koota yhdenvertaisuussuunnitelmaan konkreettisia toimenpiteitä esiin nousseiden asioiden kehittämiseksi. Säätiötasoisen yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi jokainen palvelukeskus/toimipiste laatii toimipistekohtaisen suunnitelman oman yksikön yhdenvertaisuutta edistävistä toimista osana henkilöstösuunnitelmaa.

Lisätietoja Kuurojen Palvelusäätiön yhdenvertaisuussuunnittelusta antavat
palvelujohtaja Jouni Riihimäki, jouni.riihimaki@kpsaatio.fi ja
kehittämispäällikkö Minna Vartiainen, minna.vartiainen@kpsaatio.fi