Dövas Servicestiftelse sr

En teckenspråksomgivning för döva och dövblinda

Dövas Servicestiftelse skapar, utvecklar och upphåller specialtjänster som med hjälp av växelverkan, gruppen av jämlikar och specialkunnande stöder den döva eller dövblinda människans utveckling och livskontroll i olika livsskeden och -situationer.

Dövas Servicestiftelse har som mål att för döva och dövblinda människor åstadkomma ett gott liv i växelverkan med andra människor. Detta genomförs i sju service center och via service för hemmaboende, arbetsverksamhet och dagliga aktiviteter samt personlig hjälp.

Medel att förverkliga verksamhetsidén

 1. multiprofessionellt kunnande och specialkännedom i dövhet och dövblindhet, i vilket centrala faktorer är
  • en utbildad personal, vars specialkunnande stöds av stiftelsens egen personalutbildning
  • personalens insikter i växelverkan, särskilt teckenspråket
  • en anpassad fysisk omgivning, där användargruppens specialbehov har beaktats
 1. En teckenspråksomgivning ger möjligheter till
  • att få stöd av en grupp av jämlikar med samma språk och kultur
  • medlemskap i en gemenskap att påverka och göra egna val

Varje kund har sin individuell service plan

Boende service planeras individuellt enligt varje kund. Den Individuella service planen konstrueras tillsammans med kunden, hens familj och olika co-operativa partner dvs. olika lokala myndigheter av kundens hemkommun. Den första planen konstrueras efter en period av experiment och preparation. Planen granskas och omskrivs varje år.
De kommunbetalt service evalueringskriterierna är konstnad, kvalitet och flexibilitet av service, mångfald kvalifikation av personalen och kundens generell nöjdhet i sitt läge.